TAHDON 2020

För att trygga att de i Finland som religionssamfund definierade organisationerna, såsom Finlands ev luth kyrka, Finlands ortodoxa kyrka, samt att övriga som religionssamfund och icke som sådana definierade föreningar som står på Bibelns grund, skall ha rätt enligt religionsfrihetslagen att i sin religiösa verksamhet lära ut äktenskaps- och sexualetik i enlighet med sin bekännelse, framför vi följande:

Att Riksdagen på sätt den finner lämpligt och nödvändigt, antingen genom en ny lagparagraf eller nyskrivning av existerande paragrafer , säkrar att tolkningen av jämlikhetslagen (1325/2014) inte framledes kriminaliserar kristendom eller förminskar den till trosfriheten hörande och i FNs människorättsdeklaration nämnda rätten :

Var och en har rätt att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor (Art 18).

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser (Art 19).

Då det till den kristna trons grunder hör synen på människan som skapad till man och kvinna och i enlighet därmed synen på äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna, bör man också i lagstiftningen klarare än för närvarande beakta de religiösa samfundens rättighet och frihet i följande tre grundfrågor:

1) Rätt att undervisa enligt kristen tro om äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna.

2) Rätt att enligt samfundets karaktär och lära vägra att viga par av samma kön eller parförhållanden som på annat sätt strider mot den kristna tron och dess människosyn och sexualetik. Som sådana kan man anse tex polyamorösa förhållanden (månggifte)

3) Frihet att inte anställa som medarbetare personer som representerar en syn i konflikt med en för samfundet fundamental fråga. Hit hör samfundets frihet att vägra anställa personer som lever i homosexuella förhållanden eller annars förordar och uppmuntrar sådana förhållanden, vidare frihet att avbryta ett arbetsförhållande till en person som på ovan angivet sätt motsätter sej samfundets principer i fundamentala och oförytterliga frågor.

Riksdagen bör tillse att inte jämlikhetslagen och trosfrihetslagen kommer i onödig konflikt med varandra , samt att vid tillämpningen av jämlikhetslagen och brottslagens diskrimineringsparagrafer, också framledes de kristna församlingarnas natur och inre förpliktelser respekteras.

Motivering till 1.
Den kristna församlingen har alltid ansett äktenskapet vara ett förbund mellan en man och en kvinna. Detta har betraktats förutom som en oförytterlig princip för den kristna församlingen, också som Guds avsikt för alla människor och som en institution som gagnar samhällets välbefinnande.

Motivering till 2.
Att viga homosexuella parförhållanden eller tex att viga till månggifte (polygami) leder församlingen till en oöverstiglig konflikt med den kristna tron, dvs dess egen grund. Man kan inte tvinga en församling till sådant som den traditionellt och oförytterligt ser vara synd enligt Bibeln och skadligt och där den kommer i sådan konflikt med sina egna grundvärden och sitt etos, så att den upphör att vara en kristen församling.

Motivering till 3.
Den kristna läran är även bindande för församlingen som arbetsgivare. Det är skäligt att förutsätta att en person, som söker sej till församlingsarbete, själv är kristen och i oförytterliga, principiella frågor representerar och följer den tro som är församlingens grund och dess verksamhets kärna.


Översättning av U. E.